Kiedy Występuje Przymusowa Likwidacja?

2018/10/26 06:01:29

Kiedy wskaźnik depozytów zabezpieczających (netto margin/zajęty margin) jest poniżej 30%, system dokona wymuszonej likwidacji. 

Dlatego zwracaj uwagę na swój kapitał na koncie. 

Likwidacja wymuszona zostanie przeprowadzona w kolejności kwoty strat, przy czym pierwszeństwo ma zlecenie o największej stracie. 

Zasady przymusowej likwidacji: 

1) Najpierw oblicz stratę wszystkich pozycji (łącznie z pozycjami zablokowanymi), które zostaną automatycznie zlikwidowane z zlecenia o największej stracie. 

2) Jeśli pozycje poniosą taką samą stratę, zostaną one zlikwidowane zgodnie z zasadą First In First Out. 

3) Jeśli pozycje zostaną otwarte w tym samym czasie, zostaną one uszeregowane w kolejności ich numerów porządkowych, a kolejność na froncie zostanie zlikwidowana jako pierwsza.